Gypsy Jazz chords :)

117.251
basic Gypsy Jazz rythm