Gypsy Jazz chords :)

112.271
basic Gypsy Jazz rythm