Gypsy Jazz chords :)

115.161
basic Gypsy Jazz rythm