Gypsy Jazz chords :)

114.649
basic Gypsy Jazz rythm