Gypsy Jazz chords :)

114.115
basic Gypsy Jazz rythm