Gypsy Jazz chords :)

112.946
basic Gypsy Jazz rythm