fhs jazz choir's national anthem

2.503
the fhs jazz choir sings the national anthem at the homecoming game